شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۷:۴۱

سرمایه شرکت در تاریخ تأسیس مبلغ یک میلیارد ریال منقسم به یکصد هزار سهم عادی با نام ده هزار ریالی بوده که 50 درصد آن پرداخت و مابقی جزو تعهدات صاحبان سهام قرار داشته است. ترکیب سهامداران اولیه و تعداد سهام آنان به شرح جدول ذیل بوده است.