شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۷:۱۱

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم


این شرکت در نظر دارد ملک خود با مشخصات: زمین به مساحت 1027/5 متر مربع با پروانه ساخت به پلاک ثبتی 2910/27 و با کاربری مسکونی به آدرس خیابان شریعتی، بالاتر از پل رومی کوچه دولو، را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

متقاضیان می توانند جهت رویت مدارک مالکیت، اخذ اسناد مزایده و اطلاع از شرایط و چگونگی شرکت در مزایده از اول وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1399/05/14 تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 1399/05/28 ساعت 14:30 به نشانی تهران، خیابان مطهری، خیابان میرزای شیرازی، خیابان عرفان، پلاک 17 طبقه دوم واحد 5 دبیرخانه شرکت مراجعه نمایند.

شایان ذکر است شرکت در این مزایده هیچ حقی برای شرکت کنندگان ایجاد نمی کند و این شرکت در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. همچنین تضمین شرکت در مزایده به صورت مقطوع 85.000.000.000 ریال به صورت چک و یا واریز به حساب شرکت می باشد.

سایر شرایط در اسناد مزایده قید شده است.